اتوبوس های VIP موجود در ایران معمولا ساخته کارخانه اسکانیا Scania می باشند که دو مدل آن مارال و درسا می باشد.
تفاوت اتوبوس 
- اتوبوس 30 صندلی زیرپایی (مبلی که از ابتدای ران تا انتهای ران را در بر می گیرد) را ندارد.
- در قسمت تکیه گاه صندلی، درجه عقب آمدن آن نسبت به 25 صندلی کمتر است.

 

 null

  

اتوبوس اسکانیا مارال
 

 null