اتوبوس های VIP موجود در ایران معمولا ساخته کارخانه اسکانیا Scania می باشند که دو مدل آن مارال و درسا می باشد.

تفاوت اتوبوس 

- اتوبوس 30 صندلی زیرپایی (مبلی که از ابتدای ران تا انتهای ران را در بر می گیرد) را ندارد.

- در قسمت تکیه گاه صندلی، درجه عقب آمدن آن نسبت به 25 صندلی کمتر است.

- در اتوبوس اسکانیا درسا در پشت صندلی نفر جلوی هر سرنشین یک مانیتور تعبیه شده است.

 

 

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتوبوس اسکانیا مارال

 

null

اتوبوس اسکانیا درسا