میدل باس Middle Bus

میدل باس ها در دو مدل یوتانگ و پیشرو می باشند.

میدل باس مدل یوتانگ از سال 1384 وارد ایران شد و ساخت کشور چین می باشد.

میدل باس مدل پیشرو از سال 1392 توسط کارخانه پیشرو دیزل اصفهان تولید شد.

تفاوت میدل باس مدل یوتانگ با مدل پیشرو:

در مدل یوتانگ 31 صندلی برای سرنشینان وجود دارد اما در مدل پیشرو 33 صندلی برای سرنشینان وجود دارد.

در مدل پیشرو ارتفاع داخل ماشین نسبت به مدل یوتانگ بیشتر است.

درمدل پیشرو یخچال وجود دارد اما در مدل یوتانگ به علت فضای کم ماشین، یخچال تعبیه نشده مگر اینکه صاحب ماشین، تعداد صندلی ها را کم کند و به جای آن یخچال بگذارد.

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میدل باس مدل یوتانگ

 

 

undefined

میدل باس مدل پیشرو