قدم زدن زیر یا بالای 5 ساعت در محیط های ناهموار با شیب درجه متوسط

 

null