یکی از آرامگاه هایی که در منطقه هفت تپه حفاری شد به گفته دکتر نگهبان آرامگاه تپتی آهار و ملکه اوست. در این آرامگاه حدود 21 اسکلت وجود داشت که پس از هر تدوین در آرامگاه با آجر بسته می شد و در تدفین بعدی آن را باز می کردند. به طور کلی در این منطقه آثار گورهای جمعی، تدفین در تابوت، تدفین های ساده در کف خانه و تدفین در گور خمره دیده شده است. اشیا یافته شده در آرامگاه هفت تپه بسیار ساده بودند و این امر نشان دهنده این است که اسکلت های مزبور به افراد عادی تعلق داشته اند.

از نقطه نظر کاربران درباره مقبره تپتی آهار‬‎
نام شما