تورهای نخجوان

* جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان می باشد و در بخش غربی این کشور قرار گرفته است.

* این جمهوری توسط ارمنستان از آذربایجان جدا شده است.

* 40 رودخانه غیر از رود مرزی ارس، در مرزهای نخجوان جاری می باشند.

* در سال 1818 و طبق قرارداد ترکمنچای، نخجوان از ایران جدا شد.

* رئیس جمهوری سابق جمهوری آذربایجان، حیدر علی اف، در نخجوان به دنبا آمده است.

مقاصد گردشگری:

غار اصحاب کهف نخجوان، دریاچه باتابات، موزه تاریخ ایالتی نخجوان، موزه ادبیات نخجوان، آرامگاه مومنه خاتون، مسجد جامع نخجوان، قلعه خان نخجوان و ...