راشین حسینی طباطبائی

راشین حسینی طباطبائی

امتیاز 5 از 5 | از بین 129 امتیاز دهنده به


سفر، نمایشگر عظمت زندگی بر ماست

این را به تجربه فهمیده ام در طول 18 سال تورگردانی که سفر کردن انسان را فروتن می کند، زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی می کنید را کشف خواهید کرد.